مرکز مجازی مهدویت
با تو عهد می بندیم
...
عهدنامه

در آن‌جا تو مي‌تواني صميمانه با آقاي خود عهد ببندي؛ البته اين غرفه نمادين است و صرفاً براي تفكر...

RSS