• 1401/09/27
مربی مهدوی

مربی خلاق چیزی بیش از دانش را با خود به کلاس درس می برد . معلم خلاق می داند که باید علاوه بر تدریس...

  • 1401/09/27
مربی هنرمند

 مربی هنرمند باشید؛ چون مربی هنرمند با هرکس به شیوه خودش رفتار می کند.