مرکز مجازی مهدویت
با تو عهد می بندیم
...
چه دعایی کنیم

پس بايد با ايشان براي انجام خواسته‌ها و آرمان‌هايشان عهد ببنديم و آن عهد را با اسباب و...

RSS