مرکز مجازی مهدویت
منجي گرائي از ديدگاه قرآن (آيات وراثت صالحان)

منجي گرائي از خصوصيات انديشه انسان هاست به همين خاطر هيچ گروه يا قومي را نمي بينيد مگر اينکه...

RSS