مرکز مجازی مهدویت
از نو شکفت نرگس چشم‌انتظاری‌ام

با ناخنم به سنگ نوشتم: بیا، بیا
زان پیش‌تر که پاک شود یادگاری‌ام

...
RSS