مرکز مجازی مهدویت
از صمیم قلب آموزش بدهیم

 بهترین روش آموزش، دستورالعمل خاصّی ندارد. روش «تدریس» امری شخصی است و به شخصیّت و جهان‌بینی‌ «مربّی»...

از صمیم قلب آموزش بدهیم

 بهترین روش آموزش، دستورالعمل خاصّی ندارد. روش «تدریس» امری شخصی است و به شخصیّت و جهان‌بینی‌ «مربّی»...

از صمیم قلب آموزش بدهیم

 بهترین روش آموزش، دستورالعمل خاصّی ندارد. روش «تدریس» امری شخصی است و به شخصیّت و جهان‌بینی‌ «مربّی»...

RSS