مرکز مجازی مهدویت
وقوع رجعت در ميان پيامبران پيشين

رجعت به معنای زنده شدن مردگان پیش از فرارسیدن قیامت است که درآیات فراوانی از...

RSS