مرکز مجازی مهدویت
اصل مداومت و استمرار در تدریس

اهمیت آموزش آموزه های دینی به کودک از سویی و طولانی بودن دوره ساختار ذهنی و ...

اصل مداومت و استمرار در تدریس

اهمیت آموزش آموزه های دینی به کودک از سویی و طولانی بودن دوره ساختار ذهنی و ...

اصل مداومت و استمرار در تدریس

اهمیت آموزش آموزه های دینی به کودک از سویی و طولانی بودن دوره ساختار ذهنی و ...

تدریس به شیوه حل مساله

 حل مساله یکی از روشهای فعال تدریس است در این روش مربی...

اهتمام به تدریس

حضرت آیت الله دوزدوزانی، در توضیح...

تدرس آرام

علامه طباطبایی ( رحمه الله) آرام و آهسته تدریس می کردند از پراکنده گویی اجتناب داشتند ایشان کم گوی و...

تدرس آرام

علامه طباطبایی ( رحمه الله) آرام و آهسته تدریس می کردند از پراکنده گویی اجتناب داشتند ایشان کم گوی و...

تدرس آرام

علامه طباطبایی ( رحمه الله) آرام و آهسته تدریس می کردند از پراکنده گویی اجتناب داشتند ایشان کم گوی و...

روش نمایشی

یکی دیگر از روشهای تدریسی که ؛مربیان می توانید درکلاس از آن استفاده کنید روش نمایشی است . منظور از...

RSS