مرکز مجازی مهدویت
بکارگیری روش های ترکیبی در تدریس

روش ترکیبی روشی است که هر مربی می تواند به خوبی از آن بهره بگیرد.

...
روحیه خوب در تدریس

  مربی باید برای...

مزیت روش تدریس فعال

در راستای اهمیت کسب مهارت های تدریسی، خوب است بدانیم که ؛ دنیای امروز آموزش، دنیای...

RSS