مرکز مجازی مهدویت
مخاطب شناسی

علم به ویژگی های روحی، روانی و جنسیتی مخاطب با توجه به ردۀ سنی، گروه اجتماعی ...

مدیریت های رفتاری در کلاس

البته از آنجا که مخاطبان ، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی و روانی...

راهکارهای ایجاد جذابیت در تدریس

تدریس مفاهیم دینی و مهدوی باید متنوع و جذاب باشد زیرا:تدریس مفاهیم دینی و مهدوی باید متنوع و جذاب باشد زیرا:بهترين روش کلاسداری را مربی هنرمند زمانی مي تواند اجرا کند كه...

بکارگیری روش های ترکیبی در تدریس

بهترين روش کلاسداری را مربی هنرمند زمانی مي تواند اجرا کند كه...

بکارگیری روش های ترکیبی در تدریس

بهترين روش کلاسداری را مربی هنرمند زمانی مي تواند اجرا کند كه...

روحیه خوب در تدریس

  مربی باید برای...

RSS