مرکز مجازی مهدویت
حماسة حسيني بر پردة نقره‌اي و قاب تلويزيون

روي يكي از رسالت‌هاي هنرمندان و همچنين رسانه‌ها، به خصوص سينما، پرداختن به حماسة امام حسين (عليه...

RSS