مرکز مجازی مهدویت
چه خوب شد نیامدی

برای مـا که خسـته ایم و دل شکسـته ایم نه
ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی
...

روزی هزار بار ...
...
جمعه یعنی ...
...
عشق
...
انتظار عجیب
...
آنکه می خواهد بیاید
...
جوان منتظر از نگاه قرآن

جوانان، بازوي قدرتمند دفاع و سازندگي هر جامعه و تأثير گذارترين افراد در تحولات جامعه اند. ويژگي هاي جوان...

عهدنامه

در آن‌جا تو مي‌تواني صميمانه با آقاي خود عهد ببندي؛ البته اين غرفه نمادين است و صرفاً براي تفكر...

ادبيات انتظار

حال كه سخن به اين وادي پُر اسرار رسيد، اجازه مي‌خواهم که حكايت يكي ديگر از مجذوبانِ سالك را...

RSS