مرکز مجازی مهدویت
فرهنگ شهادت

تهاجم فرهنگي، تلاش برنامه‌ريزي شده و سازمان‌يافته‌ي دشمن، براي تحميل باورها، ارزش‌ها، رفتارها، اخلاقيات و اعتقادات موردنظر خويش است و...

فرهنگ شهادت

تهاجم فرهنگي، تلاش برنامه‌ريزي شده و سازمان‌يافته‌ي دشمن، براي تحميل باورها، ارزش‌ها، رفتارها، اخلاقيات و اعتقادات موردنظر خويش است و...

شهید عباس بابایی

در طول سال هاي پر پيچ و خم زندگي اش هيچ چيز او را از هدفش باز نداشت، حتي ...

شهید حقانی

شهید حقانی یكی از وعاظ فعال، پر جوش و خروش بود كه منبرهایش در بیداری...

RSS