مرکز مجازی مهدویت

پایبندی مربی به گفتار خویش در عمل

پایبندی مربی به گفتار خویش در عمل

انسان بیش از آنکه از گفتار متأثر شود، از کردار تأثیر می پذیرد; بویژه کرداری که از ایمان برخیزد و سخنی که از قلب سرچشمه گیرد . مربیان مهدوی باید سعی کنند فردی عملگرا باشند، یعنی ابتدا خود به آنچه می گویند عمل کنند تا بتوانند دیگران را به عمل وا دارند.

وقتی در کلاس های خود از مفهوم انتظار و جامعه منتظر صحبت می کنیم به خوبی به این مهم واقف باشیم . رسول گرامی (صلی الله علیه و آله) هم آن چه را که می خواستند به دیگران بیاموزندعمل می کردند . بر هیچ معروفی امر نمی کرد، جز آنکه خود بیشتر و پیشتر از دیگران بدان عملی می کرد و از هیچ منکری نهی نمی کردند; جز آن که خود همیشه از آن اجتناب می نمودند .

امروزه وقتی سخن از ویژگی های یک الگوی رفتاری مناسب  به میان می آید ، تأکید فراوان بر الگوهای مشاهده ای است.

به این معنی که تأثیر یک الگوی رفتاری در عمل بیشتر از هر نوع دعوت، تبلیغ و سخن است و تناقض در قول و عمل مربی، مانع بزرگی درمسیر تأثیر پذیری بر مخاطبان اوست.

در همین راستا مربیان مهدوی باید در انتقال پیامهای تربیتی به کودکان، نوجوانان و جوانان عمل را بر هر چیز مقدم بدارند.