مرکز مجازی مهدویت

تعریف روش تدریس

 تدريس در برگیرنده مفاهيم مختلفی چون: نگرش ها، گرايش ها ، باورها ،عادت ها ، شيوه هاي رفتارو به طور كلي انواع تغييراتي را كه مي خواهيم در مخاطب ايجاد كنيم، می باشد.

 از مراحل مهم تدریس، انتخاب روش تدريس است.به مجموعه تدابير منظمي که از سوی مربی براي رسيدن به هدف تدریس، با توجه به شرايط و امکانات اتخاذ مي شود «روش تدريس» می گويند.

    روش تدریس را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:

            الف : روش تدریس فعال
 
             ب: روش تدریس غیر فعال