مرکز مجازی مهدویت

خانواده پایگاهی برای تمرین ولایت مداری!


صهیونیست‌ها خوب می‌دانند که اگر در جامعه‌ای بنیان خانواده از هم گسیخته شود، به راحتی می‌توان بر آن جامعه حکومت کرد. لذا برای تسلط بر جوامع بشری، سعی می‌کنند ریشه "ولایت" را درخانواده‌ها قطع کنند.

 آنها برای اینکه در یک جامعه، تبعیت از یک پیشوا و رهبر شکل نگیرد کاری می‌کنند که ریشه تبعیت فرزندان از پدر و مادر خشک شود؛ یعنی رابطه بین پدر و مادر را مخدوش می‌کنند تا فرزندان از آنها تبعیت نکنند و به این ترتیب وقتی این فرزندان وارد اجتماع شدند، از رهبر (که حکم پدر جامعه را دارد)، پیروی نکنند.

 

کلمات کلیدی :

نظر شما :