مرکز مجازی مهدویت
که بگذریم
امشب زخواب های پریشان که بگذریم این نیمه را به نیمه شعبان که بگذریم بُن بست شهر را بپریم...
نور باران
نور باران شد زمين و آسمان  آفتاب عشق تابيده به جان...
هيچ کس نيست عزادار، به اندازة‌ عشق
هيچ کس نيست عزادار، به اندازة‌ عشق اين همه خسته و تب‌دار، به اندازة عشق...
آقا سرت سلامت
مهدي سرت سلامت اين چندمين غم است اين چندمين مصيبت اين قرن مبهم است...
یاابن الحسن
سرخوشم، این ناگهان مستی ز بوی جام کیست؟ شعله می‌ریزد زبانم، بر زبانم نام کیست؟...
آتش عشق
كيست كآشفته آن زلف چليپا نشود؟!ديده‌اي نيست كه بيند تو و شيدا نشود...
ملكوت
جـمـعـه‌ها طـبـع مـن احـساس تـغـزل داردنـاخـودآگـاه بـه سمـت تـو تـمایـل دارد...
غروب جمعه
 دنیا به دور شـهر تو دیـوار بسته است هر جمعـه راه سمت تو انگار بسته است...
گل ظهور
غم فراق تو دل را اگرچه سنگین استفدای آن غم تلخت، چقدر شیرین است!...
RSS