مرکز مجازی مهدویت

درسهای فاطمیه

درس اول: شایستگی


درس دوم: صبر

 


درس سوم: کمرنگ کردن دستور الهی

 درس چهارم: بصیرت

 درس پنجم: بدعت

 


درس ششم: بصیرت

 

 


درس هفتم: حق نگری

 


درس هشتم: فتنه 

 درس نهم:تحریمدرس دهم:قیام بی شمشیردرس یازدهم: بی تفاوتی


درس دوازدهم:اتمام حجت


درس سیزدهم:تحمیل یا اختیار


درس چهاردهم: نتیجه بی تفاوتیکلمات کلیدی :

نظر شما :