مرکز مجازی مهدویت

مربی هنرمند

 مربی هنرمند باشید؛ چون مربی هنرمند با هرکس به شیوه خودش رفتار می کند.

مربی هنرمند، در فرصت کوتاهی مخاطبان خود را شناسایی کرده و به قلق و رفتار و روحیات هر یک آشنا شده و با توجه به مشخصات هر مخاطب با او ارتباط برقرار می سازد. 

در نتیجه به این نکته می رسد که، هر فراگیر انسان خاصی بوده و نیازمند یک نوع رفتار خاص است. 

پیامبران خدا همان گونه که در ارتباط تکلمی با گروه‌ها و تیپ های مختلف با زبان خاص آنان سخن می گفتند، به طور قطع و مسلم رفتارشان نیز مختلف و گوناگون بوده است.

یعنی در ارتباط با کودکان رفتار خاص کودکانه داشتند، در ارتباط با بزرگسالان رفتاری دیگر داشتند و این از نکته های هنرمندی مربی است.