اخبار :: پایان دوره ویژه فرهنگیان (حکومت مهدوی و وظایف منتظران) (1392-12-13)

دوره ضمن خدمت «ویژه فرهنگیان» در تاریخ 11 اسفند ماه 92 به پایان رسیده  و افرادیکه که تا قبل از این تاریخ موفق به اتمام دوره شده بودند و مشخضات خودشان را تکمیل کرده بودند ، در تاریخ 11 اسفند 92 گزارش اتمام دوره شان به وزارتخانه اعلام گردیده است .

آن دسته از فرهنگیانی که به هر دلیلی موفق به اتمام دوره تا تاریخ مذکور نشده اند در صورت اتمام دوره حد اکثر تا پایان خرداد 93 می توانند وارد سایت شده مراحل صدور و ارسال مدرک از طریق پست اقدام کنند.