مرکز مجازی مهدویت
رجعت و معاد

 معاد جسماني، يعني جمع آوري اجزاي پراکنده بدن و تشکيل صورت پيشين انساني و آن گاه روح را به آن...

RSS