مرکز مجازی مهدویت
حاج قاسم الگوی فعال و پویای مکتب انتظار

رهبر معظم انقلاب می فرمایند: «سردار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه‌ی درس‌آموز، با...

حاج قاسم الگوی فعال و پویای مکتب انتظار

رهبر معظم انقلاب می فرمایند: «سردار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه‌ی درس‌آموز، با...

حاج قاسم الگوی فعال و پویای مکتب انتظار

رهبر معظم انقلاب می فرمایند: «سردار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه‌ی درس‌آموز، با...

حاج قاسم الگوی فعال و پویای مکتب انتظار

رهبر معظم انقلاب می فرمایند: «سردار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه‌ی درس‌آموز، با...

حاج قاسم الگوی فعال و پویای مکتب انتظار

رهبر معظم انقلاب می فرمایند: «سردار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه‌ی درس‌آموز، با...

فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت در مکتب شهید سلیمانی

همایش ملی «فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت در مکتب شهید سلیمانی» به همت پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی پژوهشگاه علوم و...

فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت در مکتب شهید سلیمانی

همایش ملی «فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت در مکتب شهید سلیمانی» به همت پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی پژوهشگاه علوم و...

فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت در مکتب شهید سلیمانی

همایش ملی «فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت در مکتب شهید سلیمانی» به همت پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی پژوهشگاه علوم و...

RSS