مرکز مجازی مهدویت
کارکردهای تربیتی بزرگداشت پانزده شعبان

در انديشه مهدويت، تربيت به معني فرايند رشد و شكوفايي استعداد‌هاي روحي و جسمي انسان در جهت رسيدن به...

کارکردهای تربیتی بزرگداشت پانزده شعبان

در انديشه مهدويت، تربيت به معني فرايند رشد و شكوفايي استعداد‌هاي روحي و جسمي انسان در جهت رسيدن به...

RSS