مرکز مجازی مهدویت
سفارش علامه امینی(ره)

عبدالحسین امینی نجفی مشهور به «علامه امینی» از علمای بنام شیعه و نویسنده کتاب دائرةالمعارفی «الغدیر» است. علامه امینی...

RSS