مرکز مجازی مهدویت
برخورد عملی مربی

انسان بیش از آنکه از گفتار متأثر گردد، از کردار تأثیر می پذیرد; بویژه کرداری که از...

مربی هنرمند

 مربی هنرمند باشید؛ چون مربی هنرمند با هرکس به شیوه خودش رفتار می کند.

...
مربی هنرمند

 مربی هنرمند باشید؛ چون مربی هنرمند با هرکس به شیوه خودش رفتار می کند.

...
RSS