مرکز مجازی مهدویت
خلافت مؤمنان، وعده الهي

خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده اند، وعده داده است كه حتماً آنان...

RSS