مرکز مجازی مهدویت
امام، نعمت الهي

آيا ندانسته اند كه خدا آنچه را كه در آسمان ها و زمين است، مسخّر شما ساخته و نعمت...

ذخيره الهي

اين آيه در ادامه آياتي است كه درباره گفتوگوي شعيب (علیه السلام) با قومش در رابطه با چگونگي معامله...

قیام قائم در قرآن کریم

به زودي نشانه هاي خود را در افق هاي گوناگون و در دل هاي آنان، بديشان خواهيم نمود، تا...

وراثت و پيشوايي مستضعفان

شکی نیست که هرگاه اراده‌ی الهی بر تحقّق امری تعلّق گیرد، آن مسئله قطعاً عملی خواهد شد و هیچ...

اوصاف و ويژگي‌هاي ياوران امام مهدي (عليه السلام) در قرآن

قرآن کريم، در آيات متعدّدي به توصيف خصال و ويژگي‌هاي ياوران امام مهدي (عليه السلام) پرد اخته و چنان...

RSS