مرکز مجازی مهدویت

موعودباوري، مبناي الهي انقلاب اسلامي ايران

اين انقلاب در دوراني به ثمر نشست که نگرش هاي دين ستيزانه و دين گريزانه، بخش اعظم کرة زمين را فرا گرفته و انقلاب اسلامي ايران، قيام عليه اين فرايند بود، به عبارتي مي توان انقلاب اسلامي ايران را قيام دين و دين مداران عليه لامذهبي و ظلم و ستم بلوک شرق و غرب، قلمداد کرد.
بر اساس ديدگاه کساني که داراي بينش الهي هستند و نقش ويژه اي در پيروزي انقلاب اسلامي داشته اند، تلاش تمام انبياء، اوصياء و مجاهدان الهي، در طول هزاران سال، براي برقراري حکومت الهي و حاکميت قانون عدل الهي در روي زمين، به وسيلة اين انقلاب به نتيجه رسيد و همين امر، منشأ عظمت اين انقلاب شد.[1]
حضرت امام خميني رحمه الله عليه نيز اساس حرکت انقلابي و نهضت خود را دين قرار داده و توجه ويژه اي به عنايت ها و حمايت هاي معنوي امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف نسبت به انقلاب داشتند. ايشان در يکي از سخنان خود مي فرمايند: خدا همراه شماست؛ امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف دعا گوي شماست. از چه مي ترسيم؟ چرا بترسيم؟ مايي که راهمان راه خداست... .[2] همچنين مي فرمايند: شما مي دانيد که اين پيروزي به دست آمده است؛ لکن اين من نبودم که اين پيروزي را به دست آوردم، خداي تبارک و تعالي، در ساية امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف ما را پيروز کرد .[3]
استفاده از دين و موعود باوري در سخنان امام رحمه الله عليه چنان گويا است که انديشمندان غربي در مورد ماهيت انقلاب اسلامي چنين مي گويند: ايران نخستين انقلاب سياسي ـ اسلامي موفق را به جهان عرضه کرد. انقلابي که با نام اسلامي و با شعار الله اکبر بر مبناي ايدئولوژي و نهادگرايي شيعه و رهبري روحانيت و غير روحانيت استوار بود .[4]  از نظر آمريکا از سال 1979، ايران با استفاده از شمشير قدرتمند سياست اسلامي، مشروعيت نظم منطقه اي را به چالش کشيده است. رهبري اين کشور، ايران امروز و نيز جهان خارج را از خلال منشور موعودگرايي اسلامي مي نگرد .[5]
برنارد لوئيس که از انديشمندان يهودي در آمريکا بوده و تأثير انديشه هاي او بر جامعه علمي آمريکا غير قابل انکار مي باشد، شاخصه انقلاب ايران را ديني بودن دانسته و تحولات ايران را ايدئولوژيکي بيان مي کند. او مي گويد: در سال 1357 شمسي، تحولاتي در ايران آغاز شد که تغييرات عمده اي را نه تنها در ساختار حکومت، بلکه در تمامي نهادهاي اجتماعي آن کشور ايجاد نمود. پيامد هاي انقلاب ايران، مرزهاي کشور را درنورديد و به فضاي خارج از مرزهاي ايران رسيد. انقلاب ها خود را به شکل هاي مختلفي نشان مي دهند. انقلاب ايران خود را در تعابير اسلامي مطرح مي کند. يعني به عنوان نهضتي ديني، تحت رهبري ديني، عمل مي نمايد. نظم گذشته را با ادبيات ديني نقد مي کند و طرح هايي را براي آينده و ايجاد نظم جديد ارائه مي دهد. انقلابيون مسلمان به نخستين روزهاي اسلام به عنوان الگوي عاليه خويش نگاه مي کنند .[6]
نگاه دقيق امام رحمه الله عليه به جهان بين الملل و استفاده صحيح از ادبيات ديني باعث گرديد تا انقلاب ايران، تافته اي جدا بافته و الگويي مناسب جهت انقلاب هاي ظلم گريز در جهان گردد و آموزه هاي انقلاب اسلامي فراتر از مرزهاي ايران و کشورهاي اسلامي رفته و تا قلب اروپا نفوذ کند. انديشة سياسي امام رحمه الله عليه و عملياتي نمودن آن در ايران، باعث رونق دين گرديد و برخلاف ديدگاهي که دين را افيون توده ها مي پنداشت، امروز اين دين و آموزة موعودباوري است که جهان را به سمت معادلاتي نوين سوق مي دهد.
جيمز بيل متفکر و محقق آمريکايي، در فصلنامه مسائل خارجي ـ نشريه وزارت خارجه آمريکا ـ امواج پوياي انقلاب اسلامي ايران را چنين توصيف مي کند: موجي که از شناخت و بيداري، توده هاي جهان اسلام را فرا گرفته است، از يوگسلاوي و مراکش در غرب تا اندونزي و مالزي در شرق تداوم دارد. اين موج، مولود انقلاب اسلامي ايران است .[7]
اين گستردگي نهضت اسلامي با محوريت جمهوري اسلامي ايران به حدّي روشن مي باشد که حتي ابا ابان، سياستمدار و انديشمند مشهور اسرائيلي در نشرية تايمز لندن زبان به اعتراف مي گشايد: انقلاب اسلامي و پيام هاي آن، کوته انديشي نيست. کساني که چشمان خود را به روي واقعيت ها بسته اند و حقايق را ناديده مي گيرند، بايد بدانند که انقلاب اسلامي، فصل جديدي در تاريخ انديشه هاست. من احساس مي کنم که اين انديشه ها به ويژه در خاورميانه شيوع يافته اند .[8]
ايدئولوژي ضد استعماري و دين مدار نهضت امام خميني رحمه الله عليه باعث گرديده تا بلوک شرق و غرب، براي اولين بار در جنگ سرد، موضعي واحد اما خصمانه نسبت به انقلاب ايران اتخاذ کرده و آن را در قالب جنگ نظامي، تحريم ها و نبرد فرهنگي پيگيري نمايند. هستة اصلي برداشت هاي ايالات متحده از اسلام، هراس، حيرت و نگراني عميق دربارة آميزش دين و سياست است. چنين به نظر مي رسد که آميزه اي از اين دو برداشت، جنبه هاي اساسي سياست ليبرال ايالت متحده را به چالش فرا مي خواند .[9]
اگرچه نبايد فراموش نمود که اين انديشه ها با احياگري امام خميني رحمه الله عليه ، جايگاه خود را در ميان امت هاي اسلامي و غير اسلامي به دست آورد و به طور کلي: امام، نهادِ آن چيزي است که به اسلام گرايي معروف است. اگر کمال آتاتورک را مي توان فردي در صدد اجراي طرح هاي متعدد غربي کردن به حساب آورد، چهرة امام خميني رحمه الله عليه پايان دهنده کماليسم است ،[10]
استقرار نظام ديني در ايران باعث گرديد تا تمام معادلات غرب، جهت سلطه بر منابع عظيم خاورميانه به هم بريزد. انقلاب اسلامي در ايران و از دست دادن يک هم پيمان مهم در منطقه [شاه]، دولت کارتر را بهت زده کرد و سقوط شاه، بنا به گفتة برژينسکي مشاور امنيت ملي کارتر، به لحاظ راهبردي براي ايالات متحده و به لحاظ سياسي براي شخص کارتر، فاجعه آميز بود.[11]
نظريه پردازان غربي معتقدند که آرام ساختن طوفان اسلام، تنها در سايه استحاله جمهوري اسلامي ايران يا شکست انقلاب اسلامي ميسر است ؛[12] از اين روي، در طول سه دهه اي که از گسترش نهضت هاي اسلامي مي گذرد، صدها جلد کتاب و هزاران جزوه و مقاله دربارة انقلاب اسلامي، اسلام گرايي و دنياي اسلام در اروپا و آمريکا منتشر شده است؛ که اکثر قريب به اتفاق آنها به انتقاد و بدگويي از جنبش هاي اسلامي، سرکوبي رهبران اين نهضت ها و تحقير قشرهاي امت اسلامي ـ که جان و مال خود را فداي اهداف خود کرده اند ـ پرداخته است.[13] در همين راستا، رسانه هاي تصويري در غرب به منزوي ساختن انقلاب و بي اعتباري آن توسط ابزارهاي دروغين اما جذاب، همت گماشته و به توليدات انبوه دست زده اند. در اين ميان مي توان به فيلم هاي اسکندر ، بدون دخترم هرگز ، 300 ، پرسپوليس و بازي هاي رايانه اي دلتا فورس ، اولين نبرد ، سام ماجراجو در پرسپوليس اشاره کرد.
جالب است بدانيم که علي رغم تلاش دشمن و غرب سلطه جو، امروز به ياري امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف ، معادلات جهاني به نفع جمهوري اسلامي ايران رقم خورده و بنا بر اعتراف نشرية لس آنجلس تايمز خشم اعراب از آمريکا و اسرائيل باعث چرخش افکار عمومي، به نفع ايران در برابر آمريکا شده است.[14]  لس آنجلس تايمز در تأييد مطلب خود به نظرسنجي دانشگاه مريلند و مؤسسه زاگبي اشاره کرده و مي گويد: بدبختانه ايران، ابرقدرت افکار عمومي جهان است . اما نبايد فراموش نمود که اين الطاف الهي، وظيفه ما را در حمايت از انقلاب اسلامي ايران سنگين تر کرده است. اکنون بيش از پيش مي توان اين سخن بنيانگذار جمهوري اسلامي را درک نمود که اساس نهضت را ديني و تحت حمايت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف معرفي نمودند و استمرار آن را بسته به اتحاد، همبستگي و اعتماد به حمايت هاي حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف دانسته اند.
ايشان مي فرمايند: همه آقايان بنا را بر اين بگذارند که کارهايشان را از روي وظيفه شان عمل بکنند... ببينند در يک مملکتي هستند که در رأس اين مملکت، امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف مراقبشان هست .[15] روي موازين مادي، روي موازين عادي، بايد ما با يک يورش، از بين رفته باشيم. بايد همه ما يک لقمة آنها شده باشيم و لکن قدرت ايمان، پشتيباني خداي تبارک و تعالي و اتکال به ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف شما را پيروز کرد. ... اين معجزه بود، اين امر الهي بود، اين وحي الهي بود. اين جماعت ايران که با هم شدند، خدا پشتيبان آنها بود و الان هم هست. کاري نکنيد که عنايت خدا ـ خداي نخواسته ـ کم بشود. کاري نکنيد که براي ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف ايجاد نگراني بکنيد .
به هر روي، امروز اين انقلاب ـ که اميد است زمينه ساز ظهور حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف باشد ـ در اختيار ما قرار گرفته و وظيفة ما پاسداري از انقلاب اسلامي با محوريت دين و آموزه مهدويت مي باشد.

پی نوشت ها: 


[1] . محمد تقي مصباح يزدي، انقلاب اسلامي جهشي در تحولات سياسي تاريخ، ص 20.
2 . امام خميني رحمه الله عليه صحيفه نور، ج10، ص13.
3 . همان، ج4، ص23.
4 . جان ال اسپوزيتو، انقلاب ايران و بازتاب جهاني آن، ص49.
5 . فواز جرجيس، آمريکا و اسلام سياسي، ص219.
6. برناردلوئيس، زبان سياسي اسلام، ص25.
7. حسين واعظي، ايران و آمريکا، ص323.
8 . همان، ص319.
9. فواز جرجيس، آمريکا و اسلام سياسي، ص 28.
10. ابراهيم متقي، رويارويي غرب معاصر با اسلام، ص297، ايشان از عبدالوهاب صالح بابير نقل نموده است.
11 . فواز جرجيس، همان ص121.
12. حسن واعظي، استعمار فرانر، جهاني سازي انقلاب اسلامي، ص351.
13. ن. ک: پرفسور حميد مولانا، ظهور و سقوط مدرن، ص108.
14. کيهان، گزارش روز، به همت ايرج نظافتي، ص5، 7/6/89، ش19729.
15. صحيفه امام، ج9، ص17.

پدیدآونده:محمد شهبازيان