مرکز مجازی مهدویت

منتظر واقعی

از مرحوم آیت الله میرزای شیرازی ، صاحب فتوای تنباکو سوال کردند :

اگر به شما بگویند یک هفته یا یک ماه بیشتر زنده نیستید ، شما در این مدت کوتاه چگونه زندگی می کنید؟ 

آن منتظر واقعی امام زمان علیه السلام فرمود: همین طور که الان زندگی می کنم.

حال اگر این سؤال را از ما بپرسند ، شما چه جوابی می دهید؟!!