مرکز مجازی مهدویت

کتاب شناخت؛ پنجه بر آفتاب

پنجه بر آفتاب : بررسی و تحلیل فعالیت های غرب علیه باورداشت مهدویت

زهیر دهقانی آرانی در کتاب پنجه برآفتاب؛ به بررسی و تحلیل فعالیت های غرب علیه باورداشت مهدویت و به طور خاص به موضوع رصد مهدویت و مسایل آخرالزمانی در رسانه های گوناگون غربی پرداخته است. مطالب منتخب در این کتاب در سه گروه زیر دسته بندی شده است.

الف. توجه غرب به نقش و جایگاه اسلام در آخرالزمان

ب. توجه غرب به منجی اسلامی، چرا و چگونه؟

ج. توجه غرب به مهدویت شیعی و منجی باوری در ایران

همچنین  نویسنده در این کتاب، مستنداتی از کتب، مقالات، سایت ها و گزارشات غربیان نیز ارائه کرده است.

در بخش اول کتاب بصورت کلی به مطالبی در زمینه نگاه غرب به روایات و دیدگاه های آخرالزمانی مطرح شده در اسلام از سویی و تلقی مذهبی گروهی از غربیان از نقش اسلام در آخرالزمان بنابر آموزه های دینی خویش پرداخته است.

 بخش دوم حاوی مطالبی است که نشان دهنده نوع نگاه غرب به مهدویت اسلامی، فارغ از تعریف شیعی یا سنی آن است. در این زمینه نوشته های حاکی از توجه غرب به مهدی باوری میان مسلمانان ارائه شده است؛ توجه خاص غرب به مهدویت شیعی، مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه گزارش هایی مستند از نوع برخورد و حساسیت صاحب نظران و رسانه های غربی بر موضوع «امام مهدی (علیه السلام) به روایت شیعیان» وبه تبع آن منجی باوری شیعی در ایران ارائه شده است.

 مقدمه ابتدایی بحث نیز به طور خلاصه به شیوه و قلمرو نگاه تبلیغی غرب و رسانه های غربی به منجی اسلام پرداخته است. برخی از مطالب مندرج در این کتاب حاوی ضمیمه های نوشتاری، آماری و تصویری است.

مولف: زهیر دهقانی آرانی 

ناشر: قم، حوزه علمیه، مرکز تخصصی مهدویت، 1396