مرکز مجازی مهدویت

خواست و دغدغه ی امام


امام زمان علیه السلام فرمودند: هر یک از شما باید کاری را انجام دهد که او را به محبت ما نزدیک کند و از کارهایی که او را به ناراحتی و نارضایتی ما نزدیک می کند، بپرهیزد.
این خواست و دغدغه ی امام و محبوبمان است، اگر پاسخی درخور شآًن ندهیم چیزی جز شرم حاصلمان نمی شود که حرف دوست بر زمین بماند و من و تو در فکر و خیال منافع و لذائذ شخصی خویش باشیم.

کلمات کلیدی :
محبت و دوستی

نظر شما :